Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej

 

Polskie Towarzystwo Medyczne kontynuuje działalność Klubu Medyka założonego 7.11.1975 przy ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie.
Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Dłuższą historią mogą się pochwalić tylko towarzystwa w Londynie i Chicago.
6.11.2015 odbyło się 400-setne spotkanie od założenia Klubu medyka, na którym przypomnieliśmy sobie 40 lat działalności. 17.02.2016 dobiegł do końca ponad roczny maraton przerejestrowania naszego stowarzyszenia. Spełniliśmy wymagania nowego kodeksu obywatelskiego i możemy się chlubić zaszczytnym tytułem "z.s. (zapsaný spolek)".
W dniach 6 - 8 października 2016 obchodziliśmy 25. rocznicę samodzielnej działalności PTM.
W ramach obchodów odbyła się promocja już szóstej książki wydanej przez PTM, tym razem zatytułowanej Wspomnienia lekarzy. W drugim dniu obchodów uczestnicy wysłuchali szereg bardzo ciekawych wykładów lekarzy z obu stron Olzy. W ostatnim dniu nasi goście podziwiali ciekawe zakątki Śląska.
W 2017 roku upływa dwadzieścia lat od naszego pojawienia się w internecie i ukazania się pierwszego Biuletynu dla naszych członków.
Od 2003 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Trianon z Czeskiego Cieszyna.
W roku 2005 nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Rybnika.
Spotkania członków i sympatyków PTM odbywają się regularnie w pierwszy piątek miesiąca za wyjątkiem wakacji. Od swego powstania do dnia dzisiejszego spotkaliśmy się 255 (416) razy.
Nasze spotkania dają możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów, poszerzania horyzontów nie tylko ściśle związanych z medycyną. Są zarazem miejscem spotkań z ludźmi, których horyzonty sięgają dalej aniżeli ekran telewizora czy monitor komputera. Z postępującymi zmianami społecznymi od demokracji do biurokracji coraz bardziej cennym aktywem są dobrzy przyjaciele i znajomi. Mamy nadzieję, że nasze towarzystwo również w przyszłości pozostanie takim miejscem, gdzie te wartości będą doceniane i pielęgnowane.

Cz. Cieszyn 30.6.2017 

Polské sdružení zdravotníků v České republice, z.s.

 

Pokračuje v činnosti Klubu mediků, který byl založen 7. 11. 1975 v Českém Těšíně v rámci Polského kulturně-osvětového svazu. Jsme jedním z nestarších sdružení lékařů polského původu mimo území Polska. Delší historií se mohou pochlubit jen sdružení v Londýně a Chicagu.
6. 11. 2015 se konalo 400-sté setkání od založení Klubu mediků, na kterém jsme si vzpomenuli 40 let působnosti.
17. 02. 2016 skončil téměř roční maraton přeregistrace našeho spolku. Splnili jsme tak požadavky nového občanského zákoníku a můžeme se chlubit čestným titulem "z.s. (zapsaný spolek)".
Ve dnech 6. – 8. 10. 2016 jsme slavili 25. výročí samostatného působení PSZ z.s.
V rámci oslav se konala prezentace již šesté knihy vydané PSZ, tentokrát pojmenované Vzpomínky lékařů. Druhý den oslav účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek lékařů z obou břehů Olzy. Poslední den naší hoste obdivovali krasy zajímavých zákoutí Slezska.
V roce 2017 je to dvacet let, co jsme se objevili na internetu a vyšlo první číslo Bulletinu pro naše členy.
Od roku 2003 spolupracujeme s občanským sdružením Trianon z Českého Těšína.
V roce 2005 jsme navázali spolupráci s Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Rybnika.
Setkání členů a přátel PSZ se konají pravidelně první pátek v měsíci, mimo prázdniny. Od zahájení činnosti jsme se setkali 255 (416) krát.
Naše setkání dávají možnost navázání zajímavých kontaktů, rozšíření svých obzorů nejen přímo spojených s medicínou. Jsou současně místem setkání lidí, kterých obzory sahají dále nežli obrazovka televize či monitor počítače. S pokračujícími společenskými změnami od demokracie k byrokracii čím dál cennějším aktivem jsou dobří přátelé a známi. Doufáme, že naše sdružení také v budoucnosti zůstane takovým místem, kde tyto hodnoty budou doceněny a nadále kultivovány.

Č. Těšín 30. 6. 2017


wróć | w górę