Polskie Towarzystwo Medyczne

w Republice Czeskiej
STATUT
Polské sdružení zdravotníků

v České republice, z.s.
STANOVY


I. Základní ustanovení

 1. Název sdružení zní Polské sdružení zdravotníků v České Republice, zapsaný spolek. (dále jen PSZ v ČR, z.s.)
 2. V polském jazyce název zní – Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej.
 3. Sídlem sdružení je Český Těšín.
 4. Polské sdružení zdravotníků v ČR, z.s. je dobrovolným a samosprávným svazkem občanů, kteří se spolčují za účelem zvyšování odborné úrovně a vědecko-společenského vědomí svých členů.
 5. Sdružení je nezávislým, apolitickým svazkem právnických a fyzických osob, které ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a stanovami sdružení.
 6. Sdružení je právnickou osobou a vykonává svou činnost v souladu se svým posláním a účelem, pro který bylo založeno.
 7. Sdružení působí na území České republiky, přičemž spolupracuje se všemi subjekty, které mají obdobné cíle, a to včetně zahraničních subjektů.

II. Poslání a úkoly

 1. PSZ v ČR, z.s. organizuje vlastní vědecko – společenské aktivity, jejichž základním cílem je zvyšování odborné úrovně svých členů na podkladě nejnovějších vědeckých poznatků v lékařství, ale i jiných oborech s touto problematikou souvisejících, jakož i:
  důsledně hájí práva a oprávněné zájmy svých členů,
  zpřístupňuje nejnovější poznatky lékařské vědy nejen svým členům, ale i jiným subjektům, pokud o toto požádají.
 2. Za tímto účelem:
  organizuje osvětovou a přednáškovou činnost,:
  spolupracuje s mládeží, zejména se studenty zdravotnických oborů středních a vysokých škol,
  vyvíjí vydavatelskou, ediční a školící činnost, organizuje společenské a jiné akce.
 3. Zabezpečuje finanční prostředky pro činnost sdružení a to zejména výběrem členských příspěvků, vyvíjí hospodářskou činnost, která však není uskutečňována za účelem podnikání. Zisk z této činnosti se určuje výhradně na statutární a programovou činnost PSZ v ČR, z.s.. Za tímto účelem spolupracuje s různými společnostmi, orgány a organizacemi.

III. Práva a povinnosti členů

 1. Členství v PSZ v ČR, z.s. je dobrovolné.
 2. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.
 3. Členem PSZ v ČR, z.s. se stává ten, kdo souhlasí s programovým a statutárním zaměřením PSZ v ČR. z.s., jehož písemná přihláška byla schválena radou PSZ v ČR, z.s. a má zaplacené členské příspěvky.
 4. Čestné členství uděluje rada PSZ v ČR, z.s.. Čestný člen nemá hlasovací právo a je osvobozen od placení členských příspěvků.
 5. Členství ve sdružení zaniká:
  1. na vlastní žádost člena,
  2. vyloučením na návrh rady PSZ v ČR, z.s. schváleného členskou schůzí,
  3. v důsledku úmrtí člena,
  4. zánikem právnické osoby,
  5. společně se zánikem sdružení,
  6. o ukončení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh rady PSZ v ČR,z.s..
 6. Člen je oprávněn:
  1. účastnit se všech akcí pořádaných PSZ v ČR, z.s.,
  2. volit a být voleným do všech orgánů PSZ v ČR z.s.,
  3. svobodně vznášet své návrhy a připomínky týkající se práce PSZ v ČR, z.s.,
  4. podílet se v plné výši na veškerých výhodách, které sdružení získá pro své členy,
  5. čestný člen PSZ v ČR, z.s. má veškerá práva řádného člena s výjimkou práva volebního.
 7. Člen je povinen:
  1. realizovat úkoly a programové zaměření PSZ v ČR, z.s., dodržovat stanovy, usnesení členské schůze a rady PSZ v ČR, z.s.,
  2. oznamovat veškeré personální změny, nezbytné pro vedení členské evidence,
  3. pravidelně jednou ročně hradit členské příspěvky ve výši určované členskou schůzí.

IV. Organizační struktura

Orgány sdružení:
                    členská schůze,
                    rada PSZ,
                    revizní komise.

Členská schůze:
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, může se uskutečnit, je-li přítomno alespoň 50% členů sdružení. Termín konání členské schůze se ohlásí členům nejpozději 20 dnů předem. Pokud řádně svolaná členská schůze není usnášení schopná, druhý termín schůze je stanoven po uplynutí 30 minut, bez ohledu na počet přítomných členů.
 2. Členská schůze se svolává dle potřeb, nejméně však 1 krát za kalendářní rok. Je svolávána radou PSZ nebo na písemnou žádost 1/3 řádných členů sdružení, nebo revizní komise.
 3. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů, kromě změny stanov a rozhodnutí o dobrovolném zániku sdružení.
 4. Členská schůze:
  1. volí a odvolává členy rady a revizní komise sdružení,
  2. stanoví výši členských příspěvků,
  3. schvaluje plán činnosti a hospodaření sdružení,
  4. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, zprávu revizní komise,
  5. schvaluje změny stanov a rozhodnutí o dobrovolném rozvázání sdružení – tato rozhodnutí musí být přijímány 2/3 většinou přítomných členů.
Rada Polského sdružení zdravotníků v České republice:
 1. Rada PSZ v ČR, z.s. je nejvyšším výkonným orgánem, který řídí činnost PSZ po celé volební období.
 2. Rada PSZ v ČR, z.s. je volena členskou schůzí na dobu pěti let většinou přítomných hlasů
 3. Rada PSZ v ČR, z.s. se skládá nejméně ze tři a nejvíce ze sedmi osob: předsedy, místopředsedy, pokladníka a členů. Statutárními zástupci jsou a právo podepisování smluv, závazků, zplnomocnění a právních aktů mají předseda, místopředseda a pokladník, pokud vnitřní směrnice spolku neurčují jinak.
Revizní komise:
 1. Revizní komise je volena stejným způsobem jako rada PSZ. Skládá se ze tří členů.
 2. Revizní komise volí ze svých členů předsedu.
 3. Revizní komise má právo přístupu ke všem materiálům a informacím za účelem řádného provedení kontroly hospodářských a finančních záležitostí PSZ v ČR, z.s..
 4. Revizní komise je povinná předložit zprávu o své činnosti nejméně jednou ročně na výroční členské schůzi PSZ v ČR, zs..

V. Majetkové a hospodářské záležitosti

 1. Základním zdrojem finančních prostředků pro činnost PSZ v ČR, z.s. jsou členské příspěvky.
 2. Dalším zdrojem příjmů PSZ v ČR, z.s. jsou: dotace jiných organizací případně soukromých osob, dary, zisky z organizovaných akcí.
 3. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami.
 4. Finanční prostředky PSZ v ČR, z.s. mohou být používány výlučně na statutárně-programovou činnost.
 5. Za hospodaření sdružení odpovídá rada PSZ, která každoročně předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření.
 6. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.

VI. Zánik Polského sdružení zdravotníků v ČR

 1. PSZ v ČR, z.s. zaniká, rozhodne-li o tom na členské schůzi více než 2/3 všech přítomných členů PSZ v ČR, z.s., kteří zároveň rozhodnou o způsobu likvidace majetku zaniklého PSZ v ČR, z.s..

V Českém Těšíně dne: 5.6.2015wróć | w górę