Europejskie Forum Organizacji Medycznych
i Światowej Organizacji ZdrowiaDEKLARACJA O AUTONOMII LEKARZA


  1. autonomia wykonywania zawodu niezbędna jest, aby lekarze mogli podejmować decyzje kliniczne dotyczące sprawowania opieki3 nad pacjentem;
  2. zaufanie, jakie społeczeństwo pokłada w lekarzach zasługuje na przyznanie im odpowiedniej autonomii zawodowej ;
  3. w najlepszym interesie pacjenta lekarze mają obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej w czasie sprawowania swoich obowiązków, a prawo lekarza do wywiązania się z tego obowiązku powinno być regulowane przez przepisy;
  4. wszyscy lekarze powinni mieć prawo do samodzielnej praktyki 4;
  5. lekarz nie powinien być karany finansowo, ani w żaden inny sposób wtedy, gdy działa w imieniu chorych i słabych pacjentów, aby zagwarantować:
    • jednakowy dostęp do efektywnego leczenia;
    • dostęp do wystarczających (dostatecznych) środków potrzebnych do sprawowania opieki nad każdym pacjentem;
  6. przepisy odnoszące się do autonomii wykonywania zawodu lekarza nie mogą kolidować z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Etyki Lekarskiej (The International Code of Medical Ethics). (Londyn 1949, Sydney 1968, Wenecja 1988)


1 W niniejszym dokumencie słowo “opieka”, użyte zostało w znaczeniu: zapobieganie, diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja
2 jak wyżej
3 jak wyżej
4 Z powodów konstytucyjnych, Światowa Organizacja Zdrowia nie może wypowiadać się w tej kwestii


Warszawa, 17 -19 marca 2000
Tłumaczenie z oryginału angielskiego

wróć | w górę